مهندس عمران مسئول اجرایی با حداقل 2 سال سابقه اجرا در پروژه های بتنی ساکن تهران – کرج

استخدام می شود.

استخدام مهندس عمران

آدرس ایمیل: mohammad_eng_787@yahoo.com

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 24 تیر 1394