استخدام ایران – آگهی استخدام ۴ تیرماه ۹۴،به پرسنل نظافتچی جهت کار در آزمایشگاه تشخیص پزشکی در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۸۸۴۹۲۴۳۸