استخدام ایران – آگهی استخدام ۶ تیرماه ۹۴،به تکنسین برق الکترونیک در محدوده ماهدشت و محمدشهر کرج نیازمندیم.

ارسال رزومه به فکس زیر می باشد.

تلفن: ۰۲۶۳۷۳۶۰۵۴۹
فاکس: ۰۲۶۳۷۳۶۰۵۴۸